26 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำการบริหารกำจัดวัสดุเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่องดการเผา

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190226011701421

ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของแต่ละพื้นที่ ให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดอย่างจริงจัง โดยให้งดการเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด และนำร่องการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร อาทิ การไถกลบตอซัง เตาเผาไร้ควัน เครื่องอัดปุ๋ยชีวมวล รวมไปถึงการเพาะเห็ด และการอัดฟางก้อน เพื่อช่วยบริหารจัดการกำจัดวัสดุเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร และช่วยลดความรุนแรงของปัญหาจากการเผาทำลายทิ้ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพิ่มขึ้น สำหรับในห้วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ที่กระทำการเผาในพื้นที่ห้ามเผา จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แจ่ม โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และตามที่มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 มีการประกาศเพิ่มโทษการเผาในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เผาป่าเกิน 25 ไร่ โทษจำคุก 4 ถึง 20 ปี ปรับ 200,000 ถึง 2,000,000 บาท จึงขอให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยกันลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือต่อไป